Transport odpadów niebezpiecznych

Człowiek jako istota żywa stanowi jeden z elementów otaczającej go przyrody. Żyje i funkcjonuje dzięki otaczającemu go ekosystemowi. Lata zaborczej gospodarki doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Przede wszystkim dewastacja środowiska naturalnego, powolne wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt co prowadzi do zachwiania równowagi w przyrodzie. No i oczywiście ogromne wysypiska śmieci, których utylizacja stanowi ogromny problem. Samo ich przetwarzanie jest tak trudnym procesem, że nie wszystkie kraje mogą sobie na to pozwolić.

Do czego służy system BDO ?

niebezpieczne odpady - system bdoAby wzajemnie się wspomóc poszczególne kraje postanowiły wspólnymi siłami zawalczyć o ochronę środowiska. W tym celu podpisano wiele zobowiązań i umów, których celem jest ograniczenie emisji spalin i zanieczyszczeń. Szczególne zainteresowanie wzbudziły odpady niebezpieczne, te znajdujące się na liście bursztynowej. Są to różnego rodzaju smary, oleje, baterie, akumulatory, sprzęt elektroniczny i tworzywa których recykling jest skomplikowany i wymaga odpowiednich warunków. Aby móc skutecznie kontrolować proces recyklingu i odzysku odpadów stworzono BDO, czyli bazę danych o produktach. Pozwoliło to na rejestr podmiotów wprowadzających różnego rodzaju produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Znajdziemy tam przedsiębiorstwa wytwarzające odpady, sprowadzające je do kraju, firmy produkujące lub importujące opakowania zajmujące się recyklingiem odpadów oraz organizacją ich odzysku. Ich najważniejszym obowiązkiem jest nie zagrażać środowisku naturalnemu. Dlatego wszystkie niebezpieczne odpady – system bdo powinien posiadać w swoim rejestrze. Wówczas ich transport na terenie kraju czy też poza jego granice może odbywać się bezpiecznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Warunki transportu odpadów z miejsca zebranie do miejsca przetwarzania określa stosowna ustawa. Umowy zawarte pomiędzy poszczególnymi krajami pozwalają na wzajemną pomoc w procesie utylizacji oraz odzyskiwania odpadów.

Transgraniczny przewóz odpadów regulują przepisy Konwencji Bazylejskiej dotyczące kontroli przewozu substancji niebezpiecznych. Należy pamiętać, że odpady na granicy są traktowane tak jak i inne towary. Ich przewóz jest możliwy tylko wówczas, gdy zainteresowane państwa po wcześniejszym zawiadomieniu wyrażą na to zgodę. Niemożliwy jest transport odpadów do krajów które nie podpisały konwencji. Transport może odbywać się drogą samochodową, kolejową lub wodną.